TinyBookOnline Tiny Book Online

ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ภควัทคีตา

update : 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:20 น.

พรหมันไม่มีต้นกำเนิด สูงสุด ไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นอะไร หรือมิใช่อะไร
วิญญาณสูงสุดนั้น ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยความนึกคิดสามัญ เป็นปรมัตถ์ ไม่มีเกิด 
อยู่นอกเหนือเหตุผล คิดคำนึงเอาไม่ได้

อ่านต่อ

Home  |  WebSite Policy  |  Privacy Policy
TinyBookOnline by Datawiz Limited Partnership.
info@datawiz.co.th
:: หนังสือเล่มนี้ เริ่มเขียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562