TinyBookOnline Tiny Book Online

ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ภควัทคีตา

พรหมันไม่มีต้นกำเนิด สูงสุด ไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นอะไร หรือมิใช่อะไร
วิญญาณสูงสุดนั้น ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยความนึกคิดสามัญ เป็นปรมัตถ์ ไม่มีเกิด 
อยู่นอกเหนือเหตุผล คิดคำนึงเอาไม่ได้
การกระทำทั้งมวล เกิดขึ้นภายใต้กาลเวลา โดยการโยงใยของแรงกระทำของธรรมชาติ
แต่มนุษย์ได้หลงผิดด้วยความเห็นแก่ตัว คิดว่าตัวเขาเองคือผู้กระทำ
แต่สำหรับผู้ที่รู้ความสัมพัทธ์ระหว่างแรงกระทำของธรรมชาติ และการกระทำ
จะเข้าใจการกระทำต่อกันและกันของแรงกระทำของธรรมชาติและไม่ตกเป็นทาสของมัน

Home  |  WebSite Policy  |  Privacy Policy
TinyBookOnline by Datawiz Limited Partnership.
info@datawiz.co.th
:: หนังสือเล่มนี้ เริ่มเขียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562